Soykırım

Soykırım « Görüşler ve Doktrinler

Bir ırkın, bir etnik grubun sistemli bir şekilde yok edilmesini ifade eden soykırım (genodde) kavramı, pratik doğurguları nedeniyle çeşitli polemik ve tartışmaların odak noktasında yer almaktadır.

Soykırım kavramı, Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı yürüttüğü yok etme kampanyalarına duyulan tepkinin somut bir ifadesi olarak, 1948 tarihinde Rapheal Lemkin'in önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile hukuksal bir çerçevede tanımlanmıştır. Sözleşmenin ikinci maddesinde soykırımın kapsa-mı, 'ulusal, ırksal, etnik ve dinî bir gruba mensup kişileri, sırf o gruba mensup oldukları için yok etme niyetiyle yapılan eylemler' olarak belirlenmiştir.

Horowitz'e (1980) göre, soykırım, bir devletin veya bürokratik bir devlet aygıtının, suçsuz insanları örgütlü ve sistematik bir şekilde yok etmesidir. Bu açıdan bakıldığında, pek çok insanın ölümüyle sonuçlanan tüm katliamlar, soykırım değildir.

'Soykırımdan söz edebilmek için, bir dış-gruba ya da parya gruba tam bir insan gözüyle bakılmaması, ayrıca büyük çaplı ve kişisel olmayan katliamları yönetecek, merkezi bir bürokratik otoritenin varolması gerekir' (Marshall: Sosyoloji Sözlüğü, 1999). Kavramın içeriği konusunda çeşitli platformlardaki tartışmalar, halen canlılığını korumaktadır.