Irkçılık

Irkçılık « Görüşler ve Doktrinler

Sosyal psikolojide ırkçılık (rasizm), otoriter kişilik, stereotipler, önyargılar ve gruplar arası ilişkiler bağlamında ele alınmaktadır. Allport'un (1954) klasik analizinde ırkçılık, esas olarak belirli bir gruba karşı önyargıdan itibaren dışlama, ilişkiden kaçınma, ayrımcılık yapma, şiddet ve saldırganlık gibi basamaklar içeren bir davranış yelpazesini içermektedir. Bu doğrultuda ırkçılık, diskriminasyonu meşrulaştırmaya yönelik inançlar bütünü (Pettigrew ve Meertens, 1993) olarak tanımlanmaktadır.

Irkçılığa yaklaşımlar genel olarak değerlendirildiğinde, ırkçılığın önyargı, davranış ve ideoloji olarak kavramsallaştırıldığı görülmektedir (Taguieff, 1990). Önyargısal ırkçılık, kendini bir takım

gruplara karşı gizli düşmanlık, katı duygular, peşin hükümler, tarafgir yargılar ve genellemelerde ortaya koymaktadır; diskriminasyona dayalı davranışsal ırkçılık, grupları ayırma ve bölme, bir grubu diğerine tabi kılma, boyun eğdirme, dışlama gibi davranışlarda ifadesini bulmakta; açıklama düzeyinde yer alan ideolojik ırkçılık ise belirli bir gruba yönelik şiddetin haklılaştırılması, dışlayıcı tutum ve davranışların meşrulaştırılması çabalarında yansımaktadır.